هفدهمین جلسه گروه کاری اشتغال و کارآفرینی استان به ریاست استاندار محترم و با حضور آقای دکتر کالوندی هم اکنون در سالن شهید مرتضوی استانداری در حال برگزاری است.