دانش‌بنیان‌ها باید جای خود را در ترکیب رشد اقتصادی باز کنند