💠ظهر امروز جلسه ای به ریاست دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزارشد.
 
  تبین وتشریح محورهای بنده الف تبصره ۱۸قانون بودجه ۱۴۰۰درخصوص واگذاری وظایف جدید به وزرات امور اقتصادی ودارایی و بررسی پیرامون لزوم انجام برخی تکالیف توسط دستگاههای اجرایی وبانک های استان براساس محورهای بندفوق و دستورالعمل آن در دستور کار قرار گرفت.