نشست گروه کاری اقتصادی ،سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی با حضور  دکتر مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و جمعی ازمسئولان وکارشناسان مرتبط در محل سالن کنفرانس معاونت در حال برگزاری است.