سرپرست استانداری کرمان، گفت: نسخه نویسی الکترونیکی در حوزه درمان به کاهش هزینه ها کمک می کند و ما می توانیم با تغییر رفتار پزشکان و فرهنگ سازی در بین مردم، بسیاری از امور را به صورت الکترونیکی انجام دهیم.
به گزارش دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، محمدجواد فدائی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیر عامل بیمه سلامت، افزود: راه اندازی کارهای الکترونیکی در تمامی بخش ها و به خصوص حوزه درمان کار بسیار ارزشمندی است که خیلی از کشورهای توسعه یافته قبلاً این کار را انجام داده اند و می تانیم از تجربه آن ها در پیشبرد امور دولت الکترونیک بهره گیری کنیم.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل مهمه در بحث بیمه ها این است که اغلب منابع مالی آن ها توسط دولت تأمین می شود و این در حالی است که سقف هزینه کرد مشخص نیست که باعث ایجاد بدهی برای بیمه ها می شود و لازم است تا از تغییر در رفتار پزشکان، از برخی هزینه های نامربوط و تجویز داروهای متعدد جلوگیری شود.
سرپرست استانداری کرمان با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته در حوزه نسخه نویسی و تجویز دارو، گفت: در کشورهای توسعه یافته بارها به مراکز درمانی مراجع می کنید ولی دارویی تجویز نمی شود. با این حال در ایران به محض ورود بیمار به مراکز درمانی برای وی دارو تجویز می شود و متأسفانه نگاه عمومی به تخصص پزشکان براساس میزان دارویی است که نسخه می کنند.


*** کرمان استان پایلوت حذف نسخه های مکتوب دفترچه بیمه

مدیر عامل بیمه سلامت کشور در این جلسه اظهار داشت: به دلیل هماهنگی مناسب بین دستگاه های مختلف در استان کرمان، این استان به عنوان پایلوت حذف نسخه های مکتوب دفترچه بیمه و ایجاد نسخه های الکترونیکی انتخاب شده است که براساس نسخه نویسی الکترونیکی، در بخش سرپایی نسخه مکتوب نخواهیم داشت و کارها براساس کدملی انجام خواهد شد.
طاهر موهبتی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی کشور راه اندازی نسخه های الکترونیکی به صرفه جویی در منابع کمک خواهد کرد و ما امیدواریم با فرهنگ سازی، بهره گیری از راهکارهای قانونی و تغییر رفتار پزشک و بیمار بتوانیم طرح های الکترونیکی در حوزه درمان را جای بیندازیم.
وی با اشاره به محاسن حذف دفترچه های بیمه، گفت: یکی از محاسن اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی، کمک به ایجاد شفافیت در ارائه خدمات پزشکی و ایجاد دایره اطلاعاتی مفید از خدمات صورت گرفته توسط پزشکان و مراکز درمانی است که می توانیم هم هزینه ها را کنترل کنیم و همه از نگارش نسخه های متعدد و بعضاً غیر مفید جلوگیری کنیم.


*** یک میلیون و 800 هزار نفر در استان کرمان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مدیر عامل بیمه سلامت استان کرمان نیز در این جلسه افزود: حدود یک میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده تحت پوشش در استان کرمان داریم و ماهیانه حدود 50 میلیارد تومان بابت هزینه های مختلف درمانی این تعداد از بیمه شدگان در شهر و روستا می پردازیم.
محمد جعفری با اشاره به خدمات بیمه سلامت در سطح استان، اظهار داشت: در 13 شهرستان خدمات بیمه سلامت را به صورت اداره دولتی و در 10 شهرستان از طریق دفاتر پیشخوان ارائه می کنیم و امیدواریم با حذف دفترچه های بیمه، هم در کاهش هزینه ها موثر است و هم از برخی خطاها در نسخه های مکتوب جلوگیری می شود.